Drop us a line

Contact Information

Shipping address: R N7077-7078, Xinchangjiang
Textile Center, No. 389 Ruikang Road,
Haizhu District, Guangzhou, China 510260.

Phone: +86 2089999209

Whatsapp: +8615002022867

Fax: +86 2089997786

contact@majestictextile.com